Nieuwsbrief voorjaar 2012

Geachte relatie,

Het voorjaar van 2012 heeft zo langzamerhand de winter verdreven; een winter waarin wij niet hebben stilgezeten.
Diverse (nieuwe) projecten zijn opgestart en daarbij is het belang van het sturen op geo-informatie van grote betekenis gebleken.
In deze nieuwsbrief een interview met de heer Kamerman, directeur van Park Lingezegen.
Eveneens introduceren we een nieuw onderdeel in onze nieuwsbrief, de satéprikker.
Hierin gaan we inzoomen op voorbeelden uit de praktijk waarbij het mis gaat met het opstellen en vaststellen van beleidslijnen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het ons dan vooral weten!

Met vriendelijke groet,


Tjeerd Kooy

Interview

Om de werkwijze van ROgeo in de praktijk te laten zien, hebben wij dhr. Kamerman van het project Park Lingezegen geïnterviewd.
Dhr. Kamerman is directeur van het project Lingezegen, dat ertoe moet leiden dat het gebied tussen Arnhem en Nijmegen in een landschapspark wordt getransformeerd, waarbij de natuurwaarden worden versterkt.
ROgeo is bij dit project zeer breed ingezet en dient als ondersteuning bij verschillende onderdelen van het landontwikkelingsproces.

Verplichting exploitatieplan

Sinds 1 juli 2008 is een exploitatieplan verplicht, indien het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd.
Dit anderszins verzekeren kan onder andere door middel van het sluiten van anterieure overeenkomsten.
Met een anterieure overeenkomst kan een gemeente afspraken met een grondeigenaar maken omtrent het kostenverhaal.

Er is voor een gemeente echter geen verplichting tot het sluiten van overeenkomsten.
De gemeente dient zich dan ook af te vragen wat ze ‘extra’ krijgt van haar wederpartij, in ruil voor deze overeenkomst, die naar haar aard immers verplichtingen bevat voor de gemeente.
Het sluiten van overeenkomsten met de grondeigenaren heeft de voorkeur.

Het sluiten van een overeenkomst dient zeer nauwkeurig te gebeuren.
Tijdens het ruimtelijk proces kan het voorkomen, dat het niet mogelijk blijkt om bijvoorbeeld overeenstemming te bereiken over het te realiseren woningbouwprogramma sociaal.
En dat alsnog een exploitatieplan moet worden opgesteld.
Al was het maar om de rentelasten op de eigen investeringen van de gemeente zoveel als mogelijk te beperken.

Het verdient dan ook de aanbeveling om vanaf de start van een plan of project een concept exploitatieplanberekening met een bijbehorende kaart actueel te houden, zodat het overzicht kan worden bewaard.
Ook het verantwoorden van de bestede uren en middelen wordt er door vergemakkelijkt: er kan snel en eenduidig worden gecommuniceerd, zowel intern als extern.

ROgeo heeft de ervaring dat er vaak op het laatste moment, met spoed en onder hoge politieke druk een exploitatieplankaart moet worden opgesteld.
Vandaar dat ROgeo adviseert dat de exploitatieplankaart vanaf de start meegroeit.

Malaise met grenzen

Nieuw in onze nieuwsbrief is een actualiteit met als onderwerp “Malaise met grenzen”.
Dit wordt een terugkerend onderwerp, om onze satéprikkermethode op de kaart te zetten.
Grenzen zijn het fundamentele uitgangspunt, ieder besluit gaat uit van een grens.
Laat dit nu de kern van ons werk zijn, wij zijn altijd op zoek naar verschil in grenzen.
ROgeo heeft zich ten doel gesteld duidelijkheid over de uitgangspunten te creëren en het belang van grenzen aan te tonen.

Allereerst de vraag: Welke grenzen zijn er? Er zijn meerdere grenzen te onderscheiden:
• Natuurlijke grens. Voorbeelden hiervan zijn rivieren of gebergten dat de doorgang moeilijker maakte.
• Kunstmatige grens. Normaliter nauwkeurig vastgestelde grenzen die door meerdere partijen in verdragen zijn vastgelegd.
• Administratieve grens. Grenzen die bestuurlijke gebieden binnen een staat afbakenen.
• Taalgrens. Een scheiding van gebieden met een andere moedertaal.
Zoals gezegd zal er iedere nieuwsbrief een voorbeeld van een grensverschil worden besproken.
Hier onder het eerste voorbeeld van “Malaise met Grenzen”.
Bij dit voorbeeld wordt er ingegaan op een grensgeschil dat op landelijk niveau speelt, waarmee we willen laten zien dat grensgeschillen niet enkel gaan om een kwesties waarbij de schutting 10 centimeter verkeerd staat.
In deze rubriek zullen we later ook op kleinere grensgeschillen inzoomen.

DEN HAAG – Nederland en Duitsland zijn met elkaar in gesprek over de zeegrens, aldus een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.
De zaak is van groot belang voor de geplande bouw van een windmolenpark bij Borkum, een Duits eiland recht boven de provincie Groningen.
Het grensgeschil kan leiden tot uitstel van de bouw die deze zomer moet beginnen.
Het Duitse energiebedrijf EWE heeft van de Duitse overheid inmiddels vergunningen gekregen,
maar het is onzeker of het wel Duits zeegebied is. (Bron)

Een blik vooruit

Door de veranderende financiële situatie bij de vele Nederlandse gemeenten, moet er vaak iets gedaan worden met reeds aangekochte stukken grond.
Braak laten liggen en bouwplannen uitstellen, hetgeen in de laatste jaren veel is gebeurd, wordt steeds duurder.
Om het een en ander financieel in te kaderen, is een exploitatieplan hierbij een handig hulpmiddel, waarbij de gemeente de regie houdt over de ontwikkelingen binnen het gebied.
Zoals u kon lezen eerder in deze nieuwsbrief, heeft ROgeo de kennis en kunde om exploitatieplannen te begeleiden.
Met name door het sturen op geo-informatie is er veel winst te behalen.
De komende tijd zullen wij ons daar dan ook weer veel op toeleggen.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van ROgeo

Wilt u zich aanmelden voor de ROgeo nieuwsbrief?
Volgt u dan deze link en vul het formulier in.
U zult vervolgens in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen.

Door rogeo