Nieuwsbrief winter 2009

De winter staat voor de deur

De vraag naar integraal overzicht bij ruimtelijke vraagstukken is afgelopen jaar ingrijpend toegenomen. Zo hebben wij meegewerkt aan integrale opdrachten op het gebied van maatschappelijk vastgoed, locatie-onderzoek en portefeuille-analyses. Daarnaast is de nieuwe Wro van kracht waaraan in 2009 meer inhoudelijke uitvoering is gegeven. De Wro biedt gemeenten de mogelijkheid om de ruimtelijke ontwikkeling te sturen en reikt instrumenten aan om particuliere grondexploitatie te faciliteren. ROgeo heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om methodische en technische invulling te geven m.b.v. geo-informatie aan de basis van het exploitatieplan. Wij zijn uitstekend in staat om naadloos aan te sluiten bij de in de Bro genoemde kostensoorten mits locatiegebonden. Wij hebben dan ook de berekeningen van grondgebruik per eigenaar volledig geautomatiseerd. Ook in 2010 gaat ROgeo op volle kracht vooruit met als doel bij te dragen aan een verdere professionalisering van het werkveld. Zodat het voor u mogelijk wordt nog beter te sturen op geo-informatie.

Met vriendelijke groet,

De directie van ROgeo

De visie van ROgeo

Wij hebben een visie hoe geo-informatie in de ruimtelijke ontwikkeling op de  effectiefste wijze kan worden ingezet. Alle geo-informatie wordt op een uniforme, gestandaardiseerde wijze verwerkt, beheerd en gevisualiseerd. Deze werkwijze is gebaseerd op de algemene informatiebehoefte die bij ruimtelijke ontwikkelingstrajecten aanwezig is. Waarschijnlijk zijn ook de mensen die in uw organisatie voor ruimtelijke opgaven zoals locatie- en gebiedsontwikkeling verantwoordelijk zijn bij meer transparantie gebaat. Transparantie vermindert het wantrouwen tussen partijen en vergemakkelijkt de samenwerking. Resultaat hiervan is dat deze methode het mogelijk maakt alle beschikbare informatie ruimtelijk weer te geven in kaartbeelden. Om te zorgen dat deze kaartbeelden beheersbaar zijn, vatten we deze gegevens samen in bronkaarten, zodat analyses snel kunnen plaatsvinden op gegevens waar overeenstemming over is. Hierdoor staan de uitgangspunten niet ter discussie, maar de bevindingen.

ROgeo maakt dan ook meer dan kaarten!

ROgeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie en heeft een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om binnen projecten op geo-informatie te sturen. We gaan dus niet over het systeem waar u mee werkt, maar over de inhoud.
We hebben het dan over vragen als:  

– Hoe goed past u de methode van rekenen en tekenen in de haalbaarheid en toetsing van plannen toe?
– Heeft u de middelen in huis om zelf een gedegen oppervlakte-analyse te maken van een ontwerp of visie?
– Heeft u binnen uw organisatie de kennis om alle aspecten integraal te bundelen?
– Hoe maakt u een ruimtelijke onderbouwing van een MPG of Omslagfonds?
– Heeft u de data goed gestructureerd en altijd voorhanden?
– Hebben we het over dezelfde grenzen?
– Weet u waar de belemmeringen in uw gebied liggen?

De kern van ROgeo

De kern van ROgeo is het ROgeo Basisinformatiesysteem. Dit is het systeem om te gebruiken voor de beheersing en analyse van grondgebonden informatie. Onafhankelijk van ontwikkelingsvorm en -strategie is het Basisinformatiesysteem te gebruiken voor alle disciplines die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een gebied. Het is onze specialiteit vanuit de complexe stroom van ruimtelijke gegevens de leidende informatie te waarborgen en te analyseren. Met het ROgeo Basisinformatiesysteem wordt het mogelijk ruimtelijke gegevens te verzamelen, beheren en te visualiseren om tot een beheersbare ontwikkeling en uitvoering van plannen te komen.

ROgeo kijkt vooruit

De vraag naar meer inzicht in kennis en kunde bij ruimtelijke ontwikkelingstrajecten is groot. Projecten kennen lange doorlooptijden, complexe vraagstukken en een veranderende wetgeving waardoor er meer behoefte is aan informatiemanagement en koppelingen met geo-informatie. ROgeo kijkt met een brede blik naar ruimtelijke ontwikkeling en ontwikkelt methoden en technieken die het kennisbehoud bevorderen en risico’s minimaliseren. ROgeo zit bovenop ontwikkelingen op het gebied van kennismanagement, 3D GIS, open source en beveiliging om telkens weer met klantgerichte oplossingen te komen om het professionaliseren van kennis en kunde in de grondmarkt mogelijk te maken. Oplossingen die simpel, toepasbaar en onderbouwd zijn, dat is onze sleutel tot succes.

2010

ROgeo is u ook in 2010 weer graag van dienst. We weten dat de vragen complexer en intergraler zijn geworden. Dit hebben we ook het afgelopen jaar ondervonden. Onze klanten willen zeker weten dat de informatie waarop besluiten en visie zijn gebaseerd, gestoeld zijn op de betrouwbaarste bronnen en eenduidige gegevens. Hiervoor zijn gedegen methoden nodig die het mogelijk maken dat er geen appels met peren worden vergeleken.

Wij wensen u prettige feestdagen toe en hopen wij onze kennis en kunde in 2010 verder te ontwikkelen en met u te delen. 

Door rogeo