Nieuwsbrief zomer 2009

Een verzoek vooraf

Beste relatie van ROgeo, vanaf 1 oktober 2009 mag je alleen een nieuwsbrief versturen als personen zich daar expliciet voor hebben opgegeven, “lees meer“, of klant zijn van ROgeo. Op dit moment bent u aangemeld voor het ontvangen van de ROgeo nieuwsbrief. Als u zich wilt afmelden kan dat op de website door op het I icoon te klikken. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend de Directie van ROgeo,

Afgelopen half jaar

ROgeo heeft het afgelopen half jaar weer met veel plezier voor haar klanten gewerkt. Ook wij merken veranderende marktomstandigheden, de projectgebonden vragen nemen af. Het soort opdrachten waaraan ROgeo het afgelopen half jaar heeft gewerkt zijn integraal geworden. Dat wil zeggen dat de behoefte naar samenhang groter is geworden. Dit onder meer om de strategische besluitvorming te ondersteunen en een beter overzicht van het geheel te bewerkstelligen. ROgeo heeft bewezen een partner te zijn die in staat is om informatie te abstraheren en te rubriceren zodat duidelijke managementinformatie ontstaat. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: een meerjarenperspectief grondbedrijf, integrale portefeuilleanalyse op perceelniveau, ruimtelijke onderbouwing oprichten omslagfonds en een integraal overzicht van maatschappelijk vastgoed. Dit zijn een aantal voorbeelden van waar ROgeo goed in is.

Exploitatieplan

ROgeo heeft het afgelopen half jaar ook veel ervaring opgedaan met de ruimtelijke onderbouwing van het exploitatieplan. De gemeente dient een fictieve berekening te maken alsof zijzelf exploitant van het project zou zijn. Dit om een gedegen inzicht te verschaffen in onder andere het kostenverhaal. ROgeo heeft een aantal exploitatieplan berekeningen met de door haar ontwikkelde methodiek om te komen tot een juiste en duidelijke ruimtelijke onderbouwings ondersteund. Dit vertaalt zich in drie ruimtelijke weergaven: Een waarop duidelijk de verschillende grenzen zijn aangegeven, Een waarop het ruimtegebruik van het toekomstige ontwerp met een gesloten oppervlakteanalyse is weergegeven en een waarop de verschillende betrokken partijen op perceelniveau zijn weergegeven en het ruimtegebruik bij partij.

Weergave

De ruimtelijke weergaven voor exploitatieplannen zoals die door ROgeo als standaard worden gezien, bevatten 13 kaartlagen die in drie weergaven worden gevisualiseerd. Dit is goed aangeslagen in de markt en heeft ertoe geleid dat ROgeo bij meer dan tien exploitatieplannen betrokken is op diverse plekken in het land. Dit heeft ons in staat gesteld onze theorie in de praktijk toe te passen met een goed resultaat tot gevolg. We praten bijvoorbeeld over grondgebruik per partij en te verwerven t.b.v. van toekomstig openbaar en uitgeefbaar. Hiervoor is een vastomlijnde methode noodzakelijk om tot een onderbouwd en flexibel resultaat te komen. Het plan moet immers jaarlijks worden herzien.

Meetvlak

Het afgelopen jaar hebben wij veel aandacht geschonken te treffen voorzieningen binnen en buiten een exploitatiegebied. En meer specifiek de voorzieningen die voortkomen uit milieuhygiënische of volksgezondheidsoogpunt. Hier is een methode uit voortgevloeid die reëler inzicht biedt in de opgenomen voorzieningen aangaande bovengenoemde aspecten. We definiëren een eenduidig opgebouwd meetvlak voor de milieuhygiënische en planologische gebruiksruimte. Deze methode wordt ook toegepast voor projectgebonden risico’s zodat deze ook gedurende de ontwikkeling gevolgd worden. Hierdoor ontstaat een goed systeem van monitoren.

Zomer 2009

ROgeo ontwikkelt deze zomer weer verder en wil invulling geven aan de veranderde vraag, een roep naar overzicht. Als u vragen of ideeën heeft, horen wij dat graag. Verder wenst ROgeo u een fijne zomer. Wij zijn de hele zomer bereikbaar en hopen u ook de rest van het jaar van dienst te kunnen zijn. Als u vragen heeft of meer informatie wilt, dan kunt u ons kantoor bellen of vrijblijvend langskomen voor een persoonlijk gesprek. Schriftelijke informatie kunt u aanvragen door een e-mail te sturen of het contactformulier te gebruiken.

Door rogeo