Nieuwsbrief zomer 2011

Geachte relatie,

Iets over de helft van dit jaar een nieuwe update van de werkzaamheden van ROgeo. Een halfjaar waarin wij niet hebben stilgezeten en verder de verbreding hebben opgezocht binnen het werkveld van geo-informatiemanagement. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan recente ontwikkelingen bij ROgeo en kijken we naar hoe de wereld om ROgeo heen in beweging is.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het ons dan vooral weten!
Met vriendelijke groet,


Tjeerd Kooy

Recente ontwikkelingen

Op 1 september hebben we Anne-Marie Vreman mogen verwelkomen in het team van ROgeo.
Anne-Marie heeft ruime ervaring in de wereld van grondzaken en neemt daarmee een grote hoeveelheid kennis mee naar ROgeo.
Door haar expertise te koppelen aan de reeds bij ROgeo aanwezige kennis van geo-informatiemanagement, worden de kracht en de mogelijkheden van het geheel vergroot.
Geo-informatiemanagement kan als tool worden ingezet voor organisaties om ‘ in control’ te komen.
En dat is in tijden van financiële krapte harde noodzaak.
Het is toch immers politiek niet te verkopen dat er meer aan sociale infrastructuur moet worden weggesneden dan strikt noodzakelijk?
Een goede ruimtelijke en daarmee financiële onderbouwing van het kostenverhaal en grondexploitaties dient aan de basis op orde te zijn.
En dat is nou net wat ons inspireert!
Wellicht dat u binnenkort Anne-Marie treft of aan de telefoon krijgt.
Zij kan u van alles vertellen over de mogelijkheden.

Exploitatieplannen

Exploitatieplannen beginnen een steeds vertrouwder beeld te worden in het werkveld van de ruimtelijke ordening.
In de tussentijd zijn er al vele opgesteld, waarvan de meeste ook zijn vastgesteld.
Enkele exploitatieplannen zijn echter tussen de concept- en vaststellingsfase komen te vervallen, doordat de gemeente alsnog met alle partijen in een exploitatiegebied een anterieure overeenkomst heeft gesloten.
Daarnaast is een aantal plannen door de bestuursrechter van de Raad van State vernietigd, waardoor de desbetreffende gemeente veelal binnen een bepaalde tijd een nieuw exploitatieplan dient vast te stellen.
Door de toetsing bij de Raad van State ontstaat jurisprudentie die bij andere plannen van belang kan zijn.

Een vastgesteld exploitatieplan dient jaarlijks te worden herzien. Bij deze herziening maken de kaarten een belangrijk deel uit van het geheel.
Voor een efficiënte verwerking van de wijzigingen in de herziening is goed informatiemanagement nodig.
Door de gestandaardiseerde werkwijze die ROgeo naleeft, kunnen herzieningen snel op geüniformeerde wijze worden weergegeven.
Tevens kan ROgeo eenvoudig in beeld brengen welke invloed de wijzigingen in de plannen hebben op de verhouding van ruimtegebruik ten opzichte van het oorspronkelijke plan.
De gemeten oppervlakten kunnen vervolgens direct gehanteerd worden door planeconomen voor de schriftelijke onderbouwing van het herziene exploitatieplan.


ROgeo publiceert daarnaast met enige regelmaat blogberichten op haar website omtrent exploitatieplannen.

Klic (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)

ROgeo heeft samen met BraGIS software ontwikkeld waarmee de grote hoeveelheid documenten en kaarten die bij een Klic-oriëntatieverzoek worden geleverd, op een snelle wijze worden doorzocht op bruikbare gegevens.
Voorheen kon het vinden van de juiste informatie in al deze documenten een tijdrovende klus zijn.
Door de gegevens uit het Klic-oriëntatieverzoek met BraGIS-software in te lezen, ontstaat informatie die gebruikt kan worden voor nadere analyses.
Voorbeelden hiervan zijn het combineren van de informatie met verschillende ontwerpen en het in beeld brengen van de effecten van de verschillende risicocontouren.
Het geheel van contouren, kabels en leidingen kan vervolgens worden opgenomen in een ROgeo Belemmeringenkaart, een kaart die alle aanwezige belemmeringen en de bijbehorende belemmeringszones in en om een plangebied duidelijk weergeeft.

Een Klic-oriëntatieverzoek kan tijdens het ontwikkelingsproces van een plan bij het Klic ingediend worden om inzicht te krijgen in de ligging van de kabels en leidingen in een plangebied.
Dit inzicht is waardevol om later problemen met bijvoorbeeld risicocontouren te voorkomen.
Door de belangrijkste leidingen vervolgens ook daadwerkelijk na te meten in het veld, worden risico’s verder vermeden en wordt de informatie uit het oriëntatieverzoek steeds waardevoller.

Ondergronden bij ruimtelijke plannen

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is in artikel 1.2.4 de verplichting opgenomen om de bij het plan gebruikte ondergrond te vermelden.
Dit dient zo duidelijk mogelijk vermeld te worden in de software waarmee ruimtelijke plannen worden gemaakt, aangezien deze anders geen geldig gml-bestand produceert.
Als ondergrond worden veelal de GBKN of kadastrale lijnen gebruikt.
Deze bestanden zijn voorzien van copyright.
Vandaar dat in de meeste gevallen enkel een vermelding wordt gemaakt van de gebruikte ondergrond, zonder deze daadwerkelijk bij de gml toe te voegen.

Voor onder andere juridische doeleinden dient de gebruikte ondergrond bewaard te worden in de archieven, zodat er altijd nagegaan kan worden welke versie van de ondergrond is gebruikt.
Hiervoor zijn werkafspraken uitgegeven door Geonovum waar onder meer in is opgenomen welke bestandsformaten gebruikt mogen worden voor de aanlevering van ondergronden aan de Raad van State.
Het is daarom aan te bevelen om de gebruikte ondergrond in één van die bestandsformaten (onder andere dxf, shp, gml) op te slaan voor het archief.

Een blik vooruit

ROgeo zal zijn werkterrein willen blijven verbreden en de mogelijkheden tot nieuwe innovaties niet uit de weg gaan.
Daarbij zullen door de komst van Anne-Marie Vreman op het gebied van grondzaken nieuwe impulsen komen waar diverse partijen de vruchten van gaan plukken.
Dit zal hard nodig zijn in de veranderende markt, waar steeds meer op kostenbesparing ingezet wordt.
Een voornaam middel om daartoe te komen is een verhoging van de efficiëntie.
ROgeo-diensten en producten hebben als essentie om de efficiëntie te verhogen om uiteindelijk kostenbesparing op te leveren.

In de laatste maanden van 2011 staat ROgeo zoals u gewend bent geheel voor u klaar om allerlei vragen met betrekking tot geo-informatie op te lossen.
Wij horen dan weer graag van u.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van ROgeo

Wilt u zich aanmelden voor de ROgeo nieuwsbrief?
Volgt u dan deze link en vul het formulier in.
U zult vervolgens in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen.

Door rogeo