Exploitatieplan

ROgeo heeft de kennis en kunde in huis om u snel en op correcte wijze gegevens aan te leveren voor de financiële berekeningen behorende bij de exploitatieplan en deze beeldend weer te geven in meerdere kaartbijlagen. Het fundament hiervoor is het ROgeo basisinformatiesysteem dat gegevens ordent en in een aantal vaste producten in beeld brengt. Daarnaast kunnen afgeleiden hiervan voor specifieke locatieafhankelijke kaarten opgezet worden, waarbij de basis vanuit het ROgeo-basisinformatiesysteem gehaald kan worden.

Sinds de inwerkingtreding van de grondexploitatiewet zijn er al vele exploitatieplannen opgesteld. Onderdeel van het exploitatieplan zijn enkele kaarten, waarvan de exploitatieplankaart als enige verplicht wordt vermeld door de wet. Echter wordt de grondgebruikskaart als facultatief in de wet genoemd en zijn vele andere kaarten wenselijk om aan het geheel toe te voegen, vooral vanwege de relatie met de financiële onderbouwing.

Kaarten
De genoemde exploitatieplankaart vormt de begrenzing van het gebied waar de bepalingen uit het exploitatieplan voor gelden. Bij opstelling van deze begrenzing dienen diverse onderdelen in acht te worden genomen, zoals het onderliggend bestemmingsplan en de eigendomssituatie. De exploitatieplankaart vormt daarna de basis voor alle andere kaartbijlagen die een onderbouwing vormen voor het exploitatieplan. Hiervan laat de grondgebruikskaart de toekomstige onderverdeling zien van grondgebruik, waarbij de oppervlaktes dienen te corresponderen met de in de exploitatieopzet genoemde oppervlaktes. Door het grondgebruik te combineren met de eigendomsgegevens, al dan niet geclusterd per groep aangrenzende percelen van een eigenaar, ontstaat er een overzicht waaruit financiële berekeningen per eigenaar gemaakt kunnen worden.

Informatiebeheer
Het opstellen, combineren en beheren van geo-informatiegegevens voor het exploitatieplan is een van de speerpunten van ROgeo. ROgeo heeft hiervoor methodes ontwikkeld waardoor er op een snelle en correcte wijze de gegevens worden verwerkt tot producten die als kaartbijlagen voor het exploitatieplan kunnen dienen. Het beheer is een belangrijk onderdeel tot de herleidbaarheid van brongegevens van de exploitatieplankaart, maar bovenal benodigd voor de jaarlijkse actualiseringsverplichting voor het gehele exploitatieplan.