Onteigening & Kaarten

Hoe bepaal je de grens van het te onteigenen deel? Voor het realiseren van werken met een publiek belang zoals wegen, watergangen en woonwijken heeft de overheid grond nodig. Mochten eigenaren hun grond niet willen verkopen dan is onteigening een middel wat de overheden kunnen inzetten. Voor het bepalen van de exacte begrenzingen is altijd een functie verandering in het bestemmingsplan leidend.

De kaarten moeten voldoen aan vele eisen. Er zijn een verplicht aantal tekeningen die moeten worden opgesteld zoals een grondplantekening en een projectietekening. Ook moet er een duidelijke tekening zijn die een overzicht biedt. Er wordt ook altijd een tekening gemaakt die is samengesteld uit de grondaankooptekening en de ontwerptekening.

Hoe komt verandering in het bestemmingsplan tot stand?

Dit gebeurt op basis van plannen die voortkomen uit een goed overwogen planologisch proces. Natuurlijk probeert de overheid eerst grond via de reguliere weg te kopen, dit noemen we dan minnelijke (ongedwongen) grondverwerving. Dan gaan koper en de eigenaar in onderhandeling over de aankoop van de grond, veelal op basis van een taxatie door deskundigen. Ook hier is het al heel belangrijk om met juiste informatie naar buiten te treden.

ROgeo heeft ons enorm geholpen door de kaarten zo te ontsluiten dat deze perfect over elkaar heen liggen, waardoor wij met een gerust hart het onteigeningsproces konden opstarten.
-Jan Willen Kamerman  Of bel 0887006000

  Een blik vooruit
  Wat verandert er als de omgevingswet in werking treedt?
  Gemeenten, waterschappen, provincies en de minister die het aangaat, krijgen in de Omgevingswet zelf de bevoegdheid om te besluiten tot onteigening. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de Omgevingswet dat elke overheid de beschikking krijgt over de benodigde instrumenten om haar eigen omgevingsbeleid uit te voeren. In de nieuwe omgevingswet is het niet langer noodzakelijk om de Kroon te verzoeken de onroerende zaken bij koninklijk besluit aan te wijzen.

  Eenduidige geo-informatie is van groot belang bij de ontwikkeling van gebieden.

  ROgeo biedt een gratis gebiedsscan aan waarin alle data is verzameld en omgezet naar bruikbare informatie.