Voorlopige kadastrale grenzen

Al enige tijd worden bij kadastrale begrenzingen voorlopige grenzen toegepast. Deze voorlopige grenzen hebben een voorlopige buitengrens, een voorlopige kadastrale oppervlakte, maar wel een definitief perceelsnummer. De grenzen blijven voorlopig totdat de definitieve inmeting door het kadaster plaatsvindt. Van deze voorlopige grenzen bestaan twee varianten: de “standaard versie” en de “administratieve grens”. De grens van …

Exploitatieplan klaar, en dan?

Met het exploitatieplan wordt voldaan aan de grondexploitatiewet, wanneer nog niet met alle eigenaren in een plangebied een overeenkomst is gesloten omtrent het verhalen van kosten. Bij het opstellen van het exploitatieplan worden diverse kaartbijlagen opgesteld die enkele zaken exact omkaderen. Te denken valt aan de begrenzing, eigendomsgrenzen, ruimtegebruik, en veelal ook de fasering en …

Wet voorkeursrecht gemeenten

Kaarten en onderliggende informatie voor gemeenteraadsbesluiten dienen aan de hoogste standaarden te voldoen. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens van gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten worden gelegd. De kaart bevat veel informatie, maar dient immer leesbaar te blijven. Door de ervaring die Rogeo heeft met het opstellen van dit soort kaarten, kunnen deze kaarten …

Besmetting zakelijke rechten

Bij besmetting van zakelijke rechten zijn zakelijke rechten gevestigd op percelen die geheel niks met het ingeschreven zakelijk recht te maken meer hebben. Oorzaken hiervan zijn samenvoegen en splitsen van percelen. Besmetting van zakelijke rechten kan op den duur een probleem gaan vormen. Met name in het buitengebied kan dit ertoe leiden dat zakelijk rechten …

Toetsing plannen

Bij gebiedsontwikkeling zijn veelal meerdere ontwikkelaars betrokken die elk een eigen manier hebben van digitale bestanden opstellen. Het is aan het projectbureau / de gemeente om te toetsen of de gemaakte ontwikkelingen kloppen aan de vooraf gestelde kaders. Om dit in goede banen te leiden is het van belang om een goede vooraf goede richtlijnen …

Uitgiftetool

Bent u bezig om gronden uit te geven, dan is het noodzaak de stand van zaken goed in beeld te blijven houden. Hiervoor heeft Rogeo samen met Planviewer een online tool ontwikkeld waarin de kavels aangebracht zijn en waarin relevante gegevens bijgehouden kunnen worden. Te denken valt aan ontwikkelaar, ontwikkeljaar, prijscategorieën en andere relevante kenmerken. …

Blik vooruit

Het steeds verder ontwikkelen van diensten en producten voor het in beeld brengen van ruimtelijke vraagstukken gaat altijd door. ROgeo wil zich in de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner bij ruimtelijke ontwikkeling, kennis- en informatiemanagement zijn hierbij speerpunten. Ook houdt ROgeo zich bezig met het intelligent benaderen en toepassen van landelijke administraties binnen het …

De kern van ROgeo

Eenduidige geo-informatie is van groot belang bij een ruimtelijk project. In de praktijk wordt gewerkt vanuit verschillende vakdisciplines die allemaal met de eigen en juiste gegevens werken. Gegevens die soms voor meerdere uitleg vatbaar zijn en/of consequenties hebben voor andere aspecten. ROgeo verzamelt om die reden informatie vanuit de verschillende vakdisciplines en brengt die helder …

Vraagstukken binnen vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling

ROgeo heeft in 12 jaar tijd veel kennis opgedaan over het gebruik van landelijke administraties en ook veel toegepast in ruimtelijke vraagstukken. Afhankelijk van het onderzoeksgebied en de onderzoeksvraag is er al snel sprake van een grote hoeveelheid data die op een intelligente manier benaderd en toegepast moet worden. Het juist benaderen van de onderzoeksvraag …

Administratieve grenzen

Gaat u uw eigendomsperceel splitsen? Al eerder is onder de aandacht gebracht dat het invoeren van voorlopige grenzen in de applicatie Splits het nauwkeurigst is door het inladen van een gml-bestand, met grenzen ingetekend op basis van het stedenbouwkundigplan. Daar krijg je te maken met administratieve grenzen die soms afwijken van de werkelijke eigendomssituatie. ROgeo …

Herziening exploitatieplannen

Exploitatieplannen dienen elk jaar herzien te worden. Bij het opstellen van het eerste exploitatieplan worden diverse berekeningen en kaartmateriaal gemaakt om het financiële onderbouwing te verantwoorden. In de loop der tijd veranderen de inzichten, plannen en wensen waardoor het exploitatieplan niet meer aansluit bij de werkelijkheid. Maar de voornaamste wijziging is veelal dat de beschreven …

Nieuwsflits februari 2013

Nieuwe collega voorstellen Per 1 maart verwelkomen we bij ROgeo een nieuwe collega, te weten Alex Wind. Alex gaat bij ROgeo werken als projectmedewerker geo-informatie. Hiervoor heeft hij zes jaar bij SAB gewerkt, waar hij alle mogelijke soorten plannen getekend heeft op het gebied van ruimtelijke ordening. Alex is sinds 2006 woonachtig in Doorwerth met …

Nieuwsbrief najaar 2012

Geachte relatie, Het nieuwe jaar 2013 staat weer voor de deur. Reden genoeg voor ons om u op de hoogte te brengen met zaken uit ons werkveld. Voor deze nieuwsbrief hebben wij Joop van den Brand geïnterviewd over onze inzet voor het project Trade Port Noord in de gemeente Venlo. Daarnaast in deze nieuwsbrief een …

Nieuwsbrief zomer 2012

Geachte relatie, Terwijl de vakantieperiode op zijn einde loopt, ontvangt u hierbij de nieuwsbrief van ROgeo. Bij ROgeo hebben weer een aantal veranderingen plaatsgevonden, zoals een verhuizing naar onze oude locatie in Arnhem. Daarnaast verwelkomen we de komende maanden een stagiair. Bart gaat bij ons onderzoek doen hoe het ROgeo informatiesysteem bij gemeenten optimaal georganiseerd …

Nieuwsbrief voorjaar 2012

Geachte relatie, Het voorjaar van 2012 heeft zo langzamerhand de winter verdreven; een winter waarin wij niet hebben stilgezeten. Diverse (nieuwe) projecten zijn opgestart en daarbij is het belang van het sturen op geo-informatie van grote betekenis gebleken. In deze nieuwsbrief een interview met de heer Kamerman, directeur van Park Lingezegen. Eveneens introduceren we een …

Afwijkende oppervlakten percelen

In de gebiedsontwikkelingspraktijk komt het meermalen voor  dat er een verschil zit tussen de oppervlakte die het kadaster vermeldt in het kadastraal uittreksel en de oppervlakte die gemeten wordt aan de hand van de kadastrale lijnen die vast zijn gelegd door het kadaster. In onze nieuwsbrief_van_eind_2010 berichtten we daar ook al over. Dit onderwerp brengen …

Nieuwsflits Oktober 2011

ROgeo spreekt op de Provero bijeenkomst Op 10 november 2011 vindt er een bijeenkomst plaats van de vereniging Provero in het provinciehuis van Arnhem. Provero is een vereniging voor geïnteresseerden van digitalisering binnen de ruimtelijke ordening. Er zullen die dag meerdere presentaties gehouden worden, waaronder een presentatie van ROgeo. Tjeerd Kooy zal daar spreken over …

Portefeuillebeheer in het nieuws

Steeds meer gemeenten komen in financiële problemen door de keuzes die zij gemaakt hebben met hun grondpolitiek. Met de groeiverwachtingen uit de tijden van economische groei waarbij het bouwtempo steeds hoog blijft, zijn vele gemeenten overgestapt naar een actief grondbeleid. Dit houdt in dat zij actief gronden zijn gaan verwerven. In de tijden van economische …

Standaarden bij exploitatieplannen

Voor exploitatieplannen zijn bij de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 geen bepalingen opgenomen voor het standaardiseren van exploitatieplannen. Dit ondanks dat het exploitatieplan veel raakvlakken heeft met andere instrumenten uit de ruimtelijke ordening en dan met name het bestemmingsplan. Het bekendste raakvlak is het gezamenlijk vaststellen van een exploitatieplan en een …

Exploitatieplannen, hoe uitwisselbaar te maken?

Het heeft weinig zin om met de exploitatieplannen een totaal nieuwe richting in te slaan op het gebied van standaardiseren ten opzichte van de standaarden die opgesteld zijn voor andere ruimtelijke plannen, zoals het bestemmingsplan. De huidige standaarden bieden voldoende aanknopingspunten waarmee voor het exploitatieplan eveneens in standaarden is te omschrijven en vast te stellen. …

Nieuwsbrief zomer 2011

Geachte relatie, Iets over de helft van dit jaar een nieuwe update van de werkzaamheden van ROgeo. Een halfjaar waarin wij niet hebben stilgezeten en verder de verbreding hebben opgezocht binnen het werkveld van geo-informatiemanagement. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan recente ontwikkelingen bij ROgeo en kijken we naar hoe de wereld om ROgeo …

Exploitatieplan Jacobskamp

Op 30 juni 2011 is door de gemeente Sint-Michielsgestel het bestemmingsplan en exploitatieplan “Jacobskamp” vastgesteld. ROgeo heeft voor het exploitatieplan berekeningen en kaartmateriaal aangeleverd die als basis hebben gefungeerd. In overzichtelijke kaartbeelden is onder andere de kadastrale situatie met eigendommen in beeld gebracht en is het ontwerp van het gebied uitgewerkt. Met deze uitwerking is …

Jurisprudentie exploitatieplannen

Tegen meerdere exploitatieplannen is beroep aangetekend bij de Raad van State. Hierdoor is er jurisprudentie omtrent exploitatieplannen ontstaan. Zeker een drietal exploitatieplannen zijn vernietigd door de Raad van State. Dit betreft het exploitatieplan Molenbeek in Nunspeet, het exploitatieplan Westelijk Beverwijk in Beverwijk en het exploitatieplan Bedrijventerrein De Tweeling in Emmen. De  hieruit voorgekomen jurisprudentie zal …

Nieuwsbrief winter 2011

Geachte relatie, Het jaar 2011 loopt weer op zijn eind, hetgeen voor ons reden is om u weer op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen bij ROgeo. Daarnaast informeren we u over de stand van zaken van exploitatieplannen en over nieuws uit het werkveld. Met vriendelijke groet, Tjeerd Kooy Recente ontwikkelingen Na ruim 4 …

Nieuwsflits Maart 2011

Geslaagd Provero congres! Woensdag 2 maart vond het Provero congres plaats. Provero is de vereniging voor Ruimtelijke Ordening & ICT. ROgeo was met een stand én een prijsvraag aanwezig op het congres om daar de deelnemers te informeren over haar producten en diensten, door de aanwezige YouTube-reporters is hiervan een kort filmpje gemaakt. Het was …

Nieuwsbrief winter 2010

Geachte relatie, Zoals beloofd, bij deze onze eerste mailing in de nieuwe stijl. Hierin aandacht voor recente ontwikkelingen binnen ROgeo, onze Planviewer, verschillen in oppervlakte bij percelen, informatiemanagement en een blik vooruit. Ik wens u veel leesplezier, en reacties zijn uiteraard van harte welkom! Met vriendelijke groet, Tjeerd Kooy Recente ontwikkelingen Ook dit jaar heeft …

Nieuwsbrief zomer 2010

Beste relatie van ROgeo, Ruimtelijke ontwikkeling kan niet zonder geo-informatie, maar in de praktijk wordt er bij ruimtelijke ontwikkeling vanuit verschillende vakdisciplines gewerkt die allemaal met de eigen, juiste gegevens werken. Gegevens die echter soms voor meerdere uitleg vatbaar zijn en/ of consequenties hebben voor andere onderdelen van de ruimtelijke ontwikkeling. Juist daarom is het …

Nieuwsflits

ROgeo op het Provero congres! Op 2 maart 2011 organiseert Provero een congres in het Orpheus in Apeldoorn. Provero is een vereniging die de ruimtelijke ordening en de ICT dichter bij elkaar wil brengen. Door de huidige Wet ruimtelijke ordening (wro) zijn deze vakgebieden meer met elkaar verbonden en de toekomst wijst erop dat dit …

Nieuwsflits

ROgeo op het Provero congres! Op 2 maart 2011 organiseert Provero een congres in het Orpheus in Apeldoorn. Provero is een vereniging die de ruimtelijke ordening en de ICT dichter bij elkaar wil brengen. Door de huidige Wet ruimtelijke ordening (wro) zijn deze vakgebieden meer met elkaar verbonden en de toekomst wijst erop dat dit …

Nieuwsbrief winter 2009

De winter staat voor de deur De vraag naar integraal overzicht bij ruimtelijke vraagstukken is afgelopen jaar ingrijpend toegenomen. Zo hebben wij meegewerkt aan integrale opdrachten op het gebied van maatschappelijk vastgoed, locatie-onderzoek en portefeuille-analyses. Daarnaast is de nieuwe Wro van kracht waaraan in 2009 meer inhoudelijke uitvoering is gegeven. De Wro biedt gemeenten de mogelijkheid …

Nieuwsbrief zomer 2009

Een verzoek vooraf Beste relatie van ROgeo, vanaf 1 oktober 2009 mag je alleen een nieuwsbrief versturen als personen zich daar expliciet voor hebben opgegeven, “lees meer“, of klant zijn van ROgeo. Op dit moment bent u aangemeld voor het ontvangen van de ROgeo nieuwsbrief. Als u zich wilt afmelden kan dat op de website …

Nieuwsbrief zomer 2009

Een verzoek vooraf Beste relatie van ROgeo, vanaf 1 oktober 2009 mag je alleen een nieuwsbrief versturen als personen zich daar expliciet voor hebben opgegeven, “lees meer“, of klant zijn van ROgeo. Op dit moment bent u aangemeld voor het ontvangen van de ROgeo nieuwsbrief. Als u zich wilt afmelden kan dat op de website …

Methoden en technieken

Er is onderzoek gedaan om vier dynamische bronkaarten te genereren, elk met een eigen vakdiscipline. Deze bronkaarten vormen, in tegenstelling tot de exploitatieplankaart, een intern communicatiemiddel voor de communicatie tussen alle partijen die direct bij de ontwikkeling betrokken zijn. Op basis van deze bronkaarten zijn vervolgens drie combinatiekaarten, noem het weergaven, gegenereerd waarin alle dertien …

Het exploitatieplan in beeld

Betekenis van kaartmateriaal in het proces van gebiedsontwikkeling Wie zich bezighoudt met de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, heeft heldere geografisch gebonden informatie nodig. Waar liggen de fysieke en niet-fysieke randvoorwaarden in het gebied dat ontwikkeld moet worden, hoe staat het met de aanwezige bebouwing, met welke eventuele milieubelemmeringen moet rekening worden gehouden, waar liggen leidingstraten …

Het exploitatieplan

Een exploitatieplan bestaat uit een aantal verplichte en een aantal facultatieve onderdelen. De verplichte onderdelen zijn belangrijk om tot een goed kostenverhaal te komen voor het te ontwikkelen gebied. De facultatieve onderdelen stellen de gemeente in staat om kwalitatieve eisen aan de uitvoering van voorzieningen in het te ontwikkelen gebied te kunnen stellen. Om te …

De nieuwe Wro en Grondexploitatiewet

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wro van kracht. Deze biedt gemeenten de mogelijkheid om ruimtelijke ontwikkeling te sturen en reikt de gemeenten instrumenten aan om de particuliere grondexploitatie te faciliteren. Hoofdstuk 6 van deze wet staat bekend als de Grondexploitatiewet, die ten doel strekt een toenemende transparantie en verbetering van het kostenverhaal en …