Toetsing plannen

Bij gebiedsontwikkeling zijn veelal meerdere ontwikkelaars betrokken die elk een eigen manier hebben van digitale bestanden opstellen. Het is aan het projectbureau / de gemeente om te toetsen of de gemaakte ontwikkelingen kloppen aan de vooraf gestelde kaders. Om dit in goede banen te leiden is het van belang om een goede vooraf goede richtlijnen op te stellen en voor de toetsing een procedure af te lopen.

Om goed te kunnen toetsen, dienen de basiskaarten in orde te zijn. Het ROgeo basisinformatiesysteem sluit hier perfect op aan, waarbij de beschikbare projectinformatie in een aantal standaardkaarten worden opgesteld. De kaarten worden zo opgesteld dat het gehele projectgebied wordt ingedeeld aan de vooraf vastgestelde documenten en dubbelingen qua begrenzingen worden opgeheven. Door het ontwerp te toetsen aan het ROgeo basisinformatiesysteem wordt voorkomen dat het ontwerp buiten de gestelde grenzen wordt getekend.