Begrippenkader RES implementeren

Gebiedsontwikkeling ROgeo opdrachtgeverschap

ROgeo heeft voor verschillende RES regio’s een makkelijk te gebruiken datamanagementsysteem georganiseerd en geïmplementeerd waarbij er een automatische doorrekening van het RES bod o.b.v. het begrippenkader RES wordt doorgevoerd. Daardoor ontstaat er een actuele situatie die gebruikt kan worden voor analyses en monitoring.

Harmonisatie van data

Bij de totstandkoming van het RES BOD 1.0 zijn door de 30 RES regio’s verschillende uitgangspunten gehanteerd. Om een beter landelijk beeld te kunnen vormen van de totaalambitie in Nederland, is het NP RES in de zomer van 2021 gestart met het opstellen van een begrippenkader RES. Het doel is de harmonisatie van data, kengetallen, definities en rekenregels. Vervolgens wordt het begrippenkader stap voor stap in gebruik genomen en verfijnd.

De focus ligt op hernieuwbare elektriciteit door wind op land, zon op land en zon op gebouw. Met het begrippenkader RES worden afspraken gemaakt over de rekenmethodiek, kengetallen en de te hanteren bronnen. Het NPRES is hiermee gestart vanuit het programma VIVET (Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie) en het streven is dat het eind 2022 als standaard in gebruik wordt genomen door alle RES regio’s.

De belangrijkste onderdelen op een rijtje:

-Rekenregel op basis van de fase waarin een project zich bevindt;
-Rekenregel op basis van evt. transport schaarste van stroom (netcongestie);
-Kengetallen voor de te hanteren vollasturen en gemiddelde windsnelheden;
-Definities van de categorieën wind, zon op land en zon op gebouw.

In oktober van dit jaar is er ook een werkblad “Monitoring voortgang en harmonisatie data” gepubliceerd door het NP RES. Hierin wordt een aantal producten genoemd die centraal staan in de jaarlijkse cyclus om inzicht te geven in de voortgang van de RES. Daaronder vallen een aantal datasets en een aantal monitors. Met dit werkblad ontstaat een overzicht van de belangrijkste onderdelen van het zogenoemde datalandschap.

Als ROgeo zijn wij breed inzetbaar voor ondersteuning vanuit de NPRES expertpool voor data- en GIS vraagstukken. Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op! Lees hier meer over de aanpak.