Herziening exploitatieplannen

Exploitatieplannen dienen elk jaar herzien te worden. Bij het opstellen van het eerste exploitatieplan worden diverse berekeningen en kaartmateriaal gemaakt om het financiële onderbouwing te verantwoorden. In de loop der tijd veranderen de inzichten, plannen en wensen waardoor het exploitatieplan niet meer aansluit bij de werkelijkheid. Maar de voornaamste wijziging is veelal dat de beschreven plannen uitgevoerd worden.

ROgeo maakt gebruikt van een systematiek waarbij aanpassingen op een foutloze wijze doorgevoerd kunnen worden. Hierna kunnen vervolgens eenvoudig de gewenste oppervlakteanalyses verricht worden en kaarten worden opgesteld. De fasering, het ruimtegebruik en de woningbouwcategorieën zijn een uitvloeisel van het ROgeo Informatiesysteem. De geclusterde eigendommen benodigd voor het berekenen van de exploitatiebijdrage, zijn eveneens te combineren met de nieuwe situatie.

In een aparte bijlage is aan te geven welke delen van het plan reeds bouw- of woonrijp zijn en waarvan de exploitatiebijdragen vaststaan. De berekeningen gaan vervolgens automatisch uit van de aangepaste grenzen. Voor delen van het plan waarvan de exploitatiebijdragen nog niet vaststaan beschikt ROgeo over de meest actuele kadastrale informatie voor het opstellen van een overzicht met de nog te taxeren gronden.