Het exploitatieplan in beeld

Betekenis van kaartmateriaal in het proces van gebiedsontwikkeling

Wie zich bezighoudt met de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, heeft heldere geografisch gebonden informatie nodig. Waar liggen de fysieke en niet-fysieke randvoorwaarden in het gebied dat ontwikkeld moet worden, hoe staat het met de aanwezige bebouwing, met welke eventuele milieubelemmeringen moet rekening worden gehouden, waar liggen leidingstraten en wat betekent dat voor de randvoorwaarden waarbinnen de gebiedsontwikkeling ter hand wordt genomen? Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van ruimtelijke gegevens die moeten worden verzameld, beheerd en up-to-date moeten worden gehouden om tot een beter beheersbare ontwikkeling en uitvoering van de plannen te komen. Ook is een attractieve visualisatie gewenst. De planeconomie wordt ook vanuit de kaart opgebouwd.

Door het inzetten van de ruimtelijke gegevens gevat in kaartmateriaal, wordt het werkproces vergemakkelijkt: het verheldert de communicatie, er kan transparanter worden gerekend, de weergave van de juridische werkelijkheid wordt zo veel mogelijk benaderd en de besluitvorming verloopt soepeler. De kennis en informatie die hierdoor beschikbaar komen, zijn eenduidig en blijven behouden, ondanks wisselingen binnen en buiten de gemeentelijke (project)organisatie. Bovendien kan het reken- en tekenproces scherp in beeld worden gebracht door middel van oppervlakte-analyses, waardoor verschillenanalyses snel en efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Daardoor kunnen beslissingen in het kader van het project doelmatig en efficiënt worden genomen. Dat leidt ook tot adequate budgetbewaking en daardoor tot financiële besparingen en verkleining van de risico’s.

De nieuwe Wro (waaronder de Grondexploitatiewet) vraagt indringend om complexe informatiestromen en gegevens om te zetten in een beheer(s)bare kaart: de grondgebruikskaart.