Bestemmingsplan

ROgeo heeft de kennis en ervaring om voor u een bestemmingsplan op te stellen en u hierin te adviseren en te begeleiden. Denk hierbij ook aan het publiceren, archiveren en beheer van het plan. Deze aspecten spelen een belangrijke rol en moeten in goede banen worden geleid.

Bestemmingsplan
In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Het is een gemeentelijk instrument. Het Rijk en de provincie kunnen ook bestemmingsplannen opstellen. Dit worden inpassingsplannen genoemd.

Exploitatieplan
Wanneer een exploitatieplan moet worden opgesteld is het van groot belang dat hierbij een precieze afstemming plaatsvindt met het bestemmingsplan. ROgeo heeft alle expertise in huis hiervoor en kan door inzet daarvan kostbare fouten voorkomen.

Regeling standaarden ruimtelijke ordening
De overheid heeft zich tot doel gesteld in de ruimtelijke ordening vergelijkbare plannen te maken die leiden tot een betere dienstverlening en tot een effectievere en efficiënte overheid.
Om dit te bereiken werd de regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 in het leven geroepen.
Deze is op 1 oktober 2012 vervallen. Op diezelfde datum is daarvoor in de plaats de regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 in werking getreden.

Overgangstermijn
Er geldt een overgangstermijn voor plannen die voor 1 juli 2013 op basis van de RO standaarden 2008 als ontwerp ter inzage zijn gelegd. Deze mogen op basis van zowel de 2008 als 2012 standaarden worden vastgesteld. Voor alle plannen die vanaf 1 juli 2013 in procedure gaan, zijn de RO Standaarden 2012 verplicht.

Status
Het bestemmingsplan is één van die plannen en juridisch bindend voor zowel overheid, burgers als bedrijven. Gemeenten zijn verplicht voor hun gehele grondgebied te beschikken over actuele bestemmingsplannen. Deze mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Wanneer dit wel het geval is mag de gemeente binnen het betreffende plangebied geen leges heffen.
Een uitzondering hierop is als er in het plangebied geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. In dit geval kan het bestemmingsplan actueel verklaard worden.

Raadpleegbaarheid
Er is de verplichting om nieuwe bestemmingsplannen via internet raadpleegbaar te maken.
Planviewer.nl is zo’n raadpleegomgeving.

Hierbij geldt dat wanneer er verschil is tussen de papieren en de digitaal raadpleegbare versie, de digitale versie leidend is.

Bronnen:
wetten.overheid.nl,
www.infomil.nl