MPG Gemeenten

MPG staat voor Meerjaren Perspectief Grondbedrijf en heeft tot doel beter inzicht in het grondbedrijf en de grondexploitaties van gemeenten te krijgen. ROgeo brengt alles letterlijk in kaart. Op de totaalkaart MPG staan alle projecten die in het MPG opgenomen zijn als in exploitatie genomen en ruwe bouwgrond. Dit vergroot de sturingsmogelijkheden van bestuur en leidt tot meer transparantie.

MPG gemeenten
Met het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf wordt jaarlijks de stand van zaken binnen het taakveld Grondbedrijf weergegeven. Het wordt samen met de jaarrekening opgesteld en biedt inzicht in de huidige en toekomstige financiële situatie van het taakveld grondbedrijf.

MPG-grenzen in kaart
De projectgrens bakent het beschouwingsgebied af en omvat het gebied waarbinnen als gevolg van het project veranderingen plaats zullen vinden waarbinnen geen veranderingen plaatsvinden maar wel beïnvloeding door het project plaatsvindt die gevolgen heeft voor de exploitatie van het project. Een voorbeeld hiervan is herprofileren of planschade, waarvan de kosten ook op conto van het project kunnen komen.

Het projectgebied kan opgedeeld zijn in deelgebieden, waarvan de grenzen zijn aangegeven door middel van deelprojectgrenzen. In een MPG-grenzenkaart kunnen de verschillende thema’s voorkomen die de kaart meer detail geven.

Grondgebruik in exploitatie
Na bepaling van de projectgrenzen in de MPG-grenzenkaarten, is er een volgende stap: voor alle in exploitatie benoemde projecten worden grondgebruikskaarten opgesteld. Dit geldt niet voor de projecten die als gerealiseerd worden bestempeld, dit is het geval als een complex nog enkele uit te geven kavels bevat, maar waar het woonrijp maken al is afgerond.

Een eenduidige bron
Nu is er een solide bron ontstaan die als ruimtelijke onderbouwing van het MPG dient, maar ook als vigerend voor de projecten kan worden gezien. Deze bron voorziet in de doelstelling van kennisbehoud en dient als een basis om te verspreiden en de verdere uitwerking van de individuele projecten. Hierdoor wordt er niet buiten het beoogde ontwikkelgebied gepland zonder dat daarvan ook de consequenties in ogenschouw genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra verwervingskosten of langere proceduretijden.